O nas

O nas

Branżowe Punkty Kontaktowe

Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) wspierają przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na badania i innowacje w ramach programu ramowego Horyzont Europa. Przedsięwzięcie powołania Branżowych Punktów Kontaktowych zostało zainicjowane w styczniu 2022r. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i jest reprezentowane przez siedem instytutów Łukasiewicza:

Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) wspierają przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na badania i innowacje w ramach programu ramowego Horyzont Europa. Przedsięwzięcie powołania Branżowych Punktów Kontaktowych zostało zainicjowane w styczniu 2022r. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i jest reprezentowane przez siedem instytutów Łukasiewicza:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (ILOT)

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa  należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Obecnie w warszawskim instytucie zatrudnionych jest ponad 1300 inżynierów, naukowców i badaczy, z czego 900 z nich ma mniej niż 30 lat. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży lotniczej i kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne, bezzałogowe, energetyczne, naftowe i gazowe, teledetekcja, technologie materiałowe, technologie addytywne i wojskowe.

W ramach Łukasiewicz – ILOT działa Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP to warszawski instytut, który w swojej pracy wykorzystuje najnowsze technologie z dziedziny robotyki, automatyki i technik pomiarowych. Rozwija badania naukowe i działalność produkcyjną w obszarze bezpieczeństwa i obrony państwa, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcji oraz druku 3D. Działa w oparciu o szerokie kontakty z przemysłem krajowym i zagranicznym oraz z instytucjami badawczymi. W ramach międzynarodowych konsorcjów realizuje projekty B+R. Działa aktywnie na rzecz transferu technologii i promocji robotyki oraz Przemysłu 4.0. Organizuje Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON oraz międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną AUTOMATION. Jest zdobywcą wielu nagród w dziedzinie innowacyjności: Godła Teraz Polska, tytułu Polski Produkt Przyszłości oraz medali międzynarodowych targów innowacji.

W ramach Łukasiewicz – PIAP działa Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia rozwija nowe technologie na potrzeby przemysłu. Aktywność naukowo-badawcza instytutu koncentruje się wokół inżynierii materiałowej i biotechnologii. Jednym z trzech działających w nim centrów badawczych jest Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii. To nowoczesna instytucja o profilu badawczo-rozwojowym i wdrożeniowym, która skupia się na istotnych problemach cywilizacyjnych. Głównymi obszarami jej aktywności są neurobiologia, onkologia i szeroko rozumiana biotechnologia.

W ramach Łukasiewicz – PORT działa Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i Zdrowie

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny (WIT)

Warszawski Instytut Technologiczny powstał 1 stycznia 2023 r. poprzez połączenie dwóch Instytutów z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (IMP). Łukasiewicz-WIT jest kontynuatorem działań połączonych Instytutów. Dzięki nowoczesnemu podejściu do realizowanych badań naukowych opracowywane są innowacyjne produkty, technologie i rozwiązania. Obszary działalności instytutu to m.in.: mechanizacja budownictwa (automatyzacja i robotyzacja), konstrukcje tymczasowe, materiały budowlane, termo i hydroizolacje, górnictwo skalne, surowce mineralne, gospodarka odpadami, budownictwo modułowe, obróbka cieplna i cieplno-chemiczna, powłoki funkcjonalne, korozja i techniki antykorozyjne, technologie galwanotechniczne. Przy instytucie zlokalizowany jest również ośrodek międzynarodowej Sieci Enterprise Europe Network wspierającej rozwój MŚP poprzez świadczenie bezpłatnych usługi dla firm w zakresie rozwoju potencjału innowacyjnego oraz nawiązywania międzynarodowej współpracy biznesowej i technologicznej.

W ramach Łukasiewicz – WIT działa Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (PIT)

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to multidyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza o międzynarodowej skali działania. Oferta dla biznesu obejmuje zagadnienia całego ciągu technologicznego – od zaprojektowania materiału, aż po uzyskanie finalnego produktu. Łukasiewicz — PIT realizuje prace badawcze w obszarach technologii drewna, obróbki plastycznej, pojazdów szynowych, technologii rolniczej i spożywczej, logistyki oraz technologii informacyjnych. Proponuje szeroką ofertę rynkową oraz nowe interdyscyplinarne kierunki badawcze, w tym innowacyjne produkty i usługi. Realizuje międzynarodowe projekty badawcze o wysokim stopniu innowacyjności oraz posiada szeroki portfel zagranicznych partnerów biznesowych.

W ramach Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny działa Branżowy Punkt Kontaktowy Transformacja Cyfrowa.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych (IMN)

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych jest jednostką badawczo-naukową rozwijającą technologie w zakresie optymalizacji procesów przemysłowych, modernizacji linii produkcyjnych, konstrukcji urządzeń, usług pomiarowych i analitycznych. Wieloletnia współpraca z ośrodkami B+R z kraju i świata oraz bogate doświadczenie, wynikające z uczestnictwa w Programach Ramowych Unii Europejskiej, stwarzają warunki do proponowania partnerom biznesowym konkurencyjnych i innowacyjnych rozwiązań.

W ramach Łukasiewicz – IMN działa Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii

Łukasiewicz – ITECH zajmuje się oceną technologii, działając w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.  Naszym celem jest dostarczanie eksperckiej wiedzy na temat skutków wprowadzania nowych technologii, aby wspomagać procesy decyzyjne administracji publicznej, biznesu i obywateli. Chcielibyśmy, aby społeczeństwo i gospodarka korzystały w jak największym stopniu z rozwoju technologicznego, jednocześnie ograniczając do minimum wiążące się z tym ryzyka. Kierujemy się ideą społecznie odpowiedzialnego rozwoju technologicznego.

Łukasiewicz – ITECH jest koordynatorem Branżowych Punktów Kontaktowych

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Wszystkie instytuty w ramach których działają Branżowe Punkty Kontaktowe należą do Sieci Badawczej Łukasiewicz, która jest jest jedną z czołowych sieci badawczych w Europie. Jej głównym celem jest zwiększenie transferu innowacyjnych technologii do polskiej gospodarki. Łukasiewicz oferuje przedsiębiorcy atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach transformacji cyfrowej, inteligentnej i czystej mobilności, zrównoważonej gospodarki i energii oraz zdrowia. Łukasiewicz to 26 instytutów badawczych oraz Centrum Łukasiewicz, które koordynuje badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone przez instytuty. Nasz zespół to ponad 4500 kreatywnych naukowców i inżynierów, baza ponad 440 laboratoriów B+R i niemal 500 sztuk unikalnej w skali kraju aparatury badawczej.

Działania Branżowych Punktów Kontaktowych obejmują:

  • organizację i udział w specjalistycznych, tematycznych szkoleniach i warsztatach w zakresie Programu.
  • organizację i udział w specjalistycznych ogólnokrajowych wydarzeniach matchmakingowych, networkingowych i brokerskich w zakresie Programu, skierowanych do krajowych oraz zagranicznych partnerów naukowych i biznesowych.
  • pozyskiwanie partnerów do projektów w Programie, w tym współpracę z organizacjami badawczymi, podmiotami finansującymi badania naukowe, jednostkami administracji publicznej oraz przedsiębiorcami.
  • koordynację współpracy z organizacjami międzynarodowymi i reprezentowanie ich na forum krajowych podmiotów biorących udział w Programie.
  • informację i promocję dotycząca partnerstw europejskich finansowanych w ramach Programu.
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji dla naukowców, podmiotów prowadzących działalność naukową i przedsiębiorców biorących udział w Programie.

Horyzont Europa

Horyzont Europa (HE) to największy w historii Unii Europejskiej program badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania zostanie przeznaczone łącznie 95,5 mld euro. O środki te mogą się ubiegać instytuty badawcze, uczelnie, jednostki publiczne, przedsiębiorstwa, start-upy, organizacje pozarządowe i międzynarodowe. W ramach konkursów projekty mogą otrzymać dofinansowanie w kwocie od 1 do 20 mln euro.

W programie znacząca większość projektów realizowana jest w konsorcjach międzynarodowych, a ich podstawową cechą  jest udoskonalenie lub tworzenie nowej wiedzy, technologii, produktu lub usługi przy wykorzystaniu wiedzy partnerów wchodzących w skład konsorcjum projektowego.

W programie Horyzont Europa mogą brać udział podmioty takie jak: uczelnie, duże przedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, instytuty, fundacje, organizacje międzynarodowe itp.

Logotyp Branżowy Punkt Kontaktowy Transformacja Cyfrowa