Partnerstwa europejskie

Partnerstwa europejskie to inicjatywy, w ramach których Komisja Europejska razem z partnerami prywatnymi i/lub publicznymi (firmami, uczelniami, organizacjami badawczymi czy pozarządowymi itp.) współdziałają w zakresie wspierania rozwoju i wdrażania strategicznych agend badawczo- innowacyjnych. Są kluczowym narzędziem wdrażania programu Horyzont Europa i znacząco przyczyniają się do realizacji priorytetów Unii Europejskiej w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji, a tym samym do rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Odgrywają znaczącą rolę przy definiowaniu tematów konkursów wpisywanych do Programów Pracy w ramach poszczególnych klastrów dofinansowanych z Programu Horyzont Europa.
Branżowe Punkty Kontaktowe współpracują z następującymi partnerstwami europejskimi.
Branżowe Punkty Kontaktowe
Partnerstwo
Opis
Konkursy
Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność
bpkmobilnosc@ilot.lukasiewicz.gov.pl
icpmobility@ilot.lukasiewicz.gov.pl
Towards zero emission road transport (2Zero) to partnerstwo, którego celem jest przyspieszenie przejścia na bezemisyjną mobilność drogową w całej Europie.
Więcej na: 2zeroemission.eu
Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność
bpkmobilnosc@ilot.lukasiewicz.gov.pl
icpmobility@ilot.lukasiewicz.gov.pl
Connected, Cooperative and Automated Mobility Partnership (CCAM)
Connected, Cooperative and Automated Mobility Partnership (CCAM) to partnerstwo opierające swoją działalność na osiągnięciu celów European Green Deal, Europe fit for the Digital Age and the Smart oraz Sustainable Mobility Strategy.
Więcej na: ccam.eu
Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność
bpkmobilnosc@ilot.lukasiewicz.gov.pl
icpmobility@ilot.lukasiewicz.gov.pl
Clean Aviation
Wspólne przedsięwzięcie Clean Aviation to wiodący program Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji mający na celu przekształcenie lotnictwa w kierunku zrównoważonej i neutralnej dla klimatu przyszłości.
Więcej na: clean-aviation.eu
Konkursy
Photonics21
Photonics21, Europejska Platforma Technologiczna, to partnerstwo utworzone w celu promowania i rozwoju badań i innowacji w dziedzinie fotoniki w Europie.
Więcej na: photonics21.org
Przemysł wytwórczy jest globalną podstawą dobrobytu i kluczem do zrównoważenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego Europy. Sektor ten jest głównym motorem innowacji w przemyśle, tworzenia miejsc pracy i wzrostu.
Więcej na: eitmanufacturing.eu
The AI, Data and Robotics Association (Adra)
Partnerstwo przyczyni się do rozwoju nowych rynków, zastosowań i przyciągnięcia inwestycji, tworząc techniczną, ekonomiczną i społeczną wartość dla biznesu, obywateli i środowiska.
Więcej na: adr-association.eu
Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i Zdrowie
bpkzdrowie@port.lukasiewicz.gov.pl
icphealth@port.lukasiewicz.gov.pl
EIT Health
EIT Health to sieć najlepszych innowatorów w dziedzinie zdrowia, zrzeszająca około 130 partnerów, wspierana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Więcej na: eithealth.eu
Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i Zdrowie
bpkzdrowie@port.lukasiewicz.gov.pl
icphealth@port.lukasiewicz.gov.pl
Innovative Health Initiative (IHI)
Celem partnerstwa jest przełożenie badań i innowacji w dziedzinie zdrowia na wymierne korzyści dla pacjentów i społeczeństwa oraz zapewnienie, aby Europa pozostała w czołówce interdyscyplinarnych, zrównoważonych i skoncentrowanych na pacjencie badań nad zdrowiem.
Więcej na: ihi.europa.eu
Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i Zdrowie
bpkzdrowie@port.lukasiewicz.gov.pl
icphealth@port.lukasiewicz.gov.pl
European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC)
Ma na celu opracowanie oceny ryzyka chemicznego nowej generacji w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Dzięki wykorzystaniu nowych danych, wiedzy, metod i narzędzi wspiera strategię Unii Europejskiej w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ambicje Europejskiego Zielonego Ładu „Zero zanieczyszczeń”.
Więcej: eu-parc.eu
Konkursy
Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia
bpkenergia@wit.lukasiewicz.gov.pl
icpenergy@wit.lukasiewicz.gov.pl
ECTP (Built4People)
Partnerstwo ma na celu przyspieszenie transformacji energetycznej w kierunku neutralności klimatycznej, w środowisku w którego centrum jest człowiek, a także niskoemisyjne, energooszczędne, oraz inteligentne budynki.
Więcej na: built4people
Konkursy
Branżowy Punkt Kontaktowy Transformacja Cyfrowa
bpkcyfrowa@pit.lukasiewicz.gov.pl
icpdigital@pit.lukasiewicz.gov.pl
EIT Urban Mobility
EIT Urban Mobility to sieć skupiająca kluczowych graczy w całym łańcuchu wartości mobilności. Pracuje nad zachęcaniem do pozytywnych zmian w sposobie poruszania się po miastach, aby uczynić je bardziej przyjaznymi do życia miejscami.
Więcej na: eiturbanmobility.eu
Branżowy Punkt Kontaktowy Transformacja Cyfrowa
bpkcyfrowa@pit.lukasiewicz.gov.pl
icpdigital@pit.lukasiewicz.gov.pl
EIT Food
EIT Food to wspólnota, która zebrała się, aby odpowiedzieć na największe problemy systemu żywnościowego wpływające na nasze życie.
Więcej na: eitfood.eu
Branżowy Punkt Kontaktowy Transformacja Cyfrowa
bpkcyfrowa@pit.lukasiewicz.gov.pl
icpdigital@pit.lukasiewicz.gov.pl
Europe’s Rail
Celem Europe’s Rail JU jako partnerstwa instytucjonalnego jest stworzenie zintegrowanej europejskiej sieci kolejowej o dużej przepustowości poprzez wyeliminowanie barier dla interoperacyjności i zapewnienie rozwiązań umożliwiających pełną integrację.
Więcej na: rail-research.europa.eu
Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka
bpkgospodarka@imn.lukasiewicz.gov.pl
icpeconomy@imn.lukasiewicz.gov.pl
EIT RawMaterials
Misją partnerstwa jest zapewnienie trwałej konkurencyjności europejskiego sektora surowców w całym łańcuchu wartości poprzez działania innowacyjne, edukację i rozwój przedsiębiorczość.
Więcej na: eitrawmaterials.eu
Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka
bpkgospodarka@imn.lukasiewicz.gov.pl
icpeconomy@imn.lukasiewicz.gov.pl
BATT4EU
Celem partnerstwa jest konkurencyjny, zrównoważony europejski łańcuch wartości baterii w obiegu zamkniętym i transformacja w kierunku społeczeństwa neutralnego pod względem emisji C02.
Więcej na: bepassociation.eu
Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka
bpkgospodarka@imn.lukasiewicz.gov.pl
icpeconomy@imn.lukasiewicz.gov.pl
Zadaniem partnerstwa jest działanie na rzecz transformacji europejskiego przemysłu procesowego, dążenie do neutralności klimatycznej przemysłu przetwórczego i pełnej cyrkularności na poziomie UE.
Więcej na: aspire2050.eu
Konkursy
EFFRA (Made in Europe)
Głównym jego celem jest wzmocnienie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw na globalnym rynku w obszarze technologii, zielonej transformacji, przyjaznej produkcji oraz gospodarki obiegu zamkniętego.
Więcej na: made-in-europe