Ładowanie Wydarzenia

Ethics by Design: Responsible development of technology in the ESG ecosystem

26/10/2023 | 10:00 - 16:30

26/10/2023 | 10:00 - 16:30

Online

[English below]
Zachęcamy do rejestracji lub/i zgłaszania abstraktów na stronie: https://orgmasz.pl/en/conference-ethics-by-design-23/

Organizatorem konferencji jest Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle – ORGMASZ. Partnerami konferencji są: Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI:
Środowiskowy:
• CleanTech – etyczne podejście do tworzenia zrównoważonych rozwiązań wodno-energetycznych;
• Etyka zielonej i cyfrowej transformacji bliźniaczej.

Społeczny:
• Odniesienie się do znaczenia komponentu „S” w ESG;
• Projektowanie i wdrażanie etyki w rozwiązaniach opartych o AI – podejście „ethics by design” w różnych branżach m.in. medyczne, finansowe, ubezpieczeniowe, HR. Projekt skoncentrowany na człowieku w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju.

Zarządzanie:
• Zarządzanie etyką i przywództwo w czasach niepewności – rozważanie podejścia „etyka od samego początku” w obszarach takich jak zarządzanie łańcuchem dostaw, struktura zarządzania i zaangażowanie czy projektowanie polityk;
• Analizy ESG jako narzędzia do etycznego audytu AI.
• Wkład AI w ESG

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie: https://orgmasz.pl/registration-ethics-by-design-23-2-2/

——————
(eng.) We encourage you to register or/and submit abstracts on the website: https://orgmasz.pl/en/conference-ethics-by-design-23/

The organizer of the conference is the Łukasiewicz Research Network, Institute of Organization and Management in Industry – ORGMASZ. The partners of the conference are: the Faculty of Philosophy of the University of Warsaw and the Center for Ethics of Technology of the Humanites Institute.

TOPIC AREAS OF CONFERENCE:

Environmental:
• CleanTech – ethical approach to create sustainable water and energy solutions;
• The ethics of green and digital twin transitions.

Social:
• Addressing the importance of “S” component in ESG;
• Design and implementation of ethics in solutions based on AI – “ethics by design” approach across various industries e.g. medical, financial, insurance, HR. Human-centric design in relation to sustainability.

Governance:
• Ethics management and leadership in times of uncertainty – considering “ethics by design” approach in areas such as supply chain management, governance structure and engagement or policies design;
• ESG analyses as tools for ethics-based AI auditing;
• The contribution of AI in the ESG.

Information regarding personal data processing – available on page: https://orgmasz.pl/registration-ethics-by-design-23-2-2/

Formularz zgłoszeniowy

Branża - do 4 maksymalnie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Regulamin strony *

Miejsce wydarzenia

Organizator

Koordynator Branżowych Punktów Kontaktowych

Email kontaktowy: dominika.baginska@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl

Telefon kontaktowy: